Termeni si conditii

CUPRINS

SECȚIUNEA I. Termeni și condiții generale

SECȚIUNEA II. Definiții și Termeni

SECȚIUNEA III.  Proprietatea intelectuală

SECȚIUNEA IV. Comunicări comerciale – newsletter

SECȚIUNEA V. Politica de confidențialitate

SECȚIUNEA VI. Oferta de produse și servicii

SECȚIUNEA VII. Campaniile promoționale

  • Subsecțiunea VII.I. Codurile promoționale
  • Subsecțiunea VII.II. Vouchere/cupoane/coduri promoționale
  • Subsecțiunea VII.III. ”Happy Hour” – ora fericită
  • Subsecțiunea VII.IV. Întreruperea sau retragerea campaniei promoționale

SECȚIUNEA VIII. Frauda

SECȚIUNEA IX. Exonerarea de responsabilitate

SECȚIUNEA X. Cesionarea și subcontractarea

SECȚIUNEA XI. Forța majoră

SECȚIUNEA XII. Litigii

SECȚIUNEA XIII. Dispoziții finale

 

Site-ul www.mwarchitecture.ro este gestionat de Mladin Workshop for Architecture S.R.L. (în continuare „societate”) cu sediul în loc. Aleșd, str. Șoimului, bloc C3, ap. 5, jud. Bihor, punct de lucru în loc. Cluj-Napoca, str. Iosif Vulcan, nr. 40, jud. Cluj, având număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J05/900/2017, identificată cu CIF RO 37433348, telefon de contact +40752609760, e-mail: office@mwarchitecture.ro.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a WebSite-ului (denumiți în continuare “T&C“). Acesta cuprinde drepturile și obligațiile părților care decurg din sau sunt în legătură cu contractul de prestări servicii de proiectare (denumit în continuare “Contractul de prestări servicii“) încheiat între furnizor și beneficiar.

 

SECȚIUNEA I. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

1.1. Prezenții Termeni și Condiții sunt parte integrantă din Contractul de prestări servicii încheiat între furnizor și beneficiar și cuprind drepturile și obligațiile mutuale ale părților (așa cum sunt definite mai jos).

Prin încheierea Contractul de prestări servicii, beneficiarul convine și este de acord cu prezenții Termeni și Condiții, în integralitatea acestora.

1.2. Cu excepția prevederilor contrare cuprinse în Contractul de prestări servicii sau în anexele acestuia, sau a anumitor prevederi cuprinse în acești Termeni și Condiții invalidate în mod expres sau modificate de Contractul de prestări servicii, sau cu excepția oricărui alt acord contrar dintre furnizor și beneficiar, prezenții Termeni și Condiții se vor aplica oricăror relații contractuale dintre părțile contractante.

 

SECȚIUNEA II. DEFINIȚII ȘI TERMENI

2.1. CONȚINUT – termenul include toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament numeric,

  • informații despre produse, inclusiv imagini și descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale și/sau tarifele practicate de către prestator;
  • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care avem încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al societății noastre utilizatorului sau beneficiarului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site etc.

2.2. CAMPANII PROMOȚIONALE –  condiții specifice de furnizare ale serviciilor în cadrul Site-ului www.mwarchitecture.ro sau pe pagina de Facebook sau Instagram, pentru o perioadă de timp limitată, cu respectarea legislației incidente (ex: reducerea prețului etc.);

2.3. CERINŢE TEHNICE – cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea www.mwarchitecture.ro şi anume calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet, de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet;

2.4. CONSUMATOR – orice persoană fizică ce acționează în alte scopuri decât cele ale activității sale comerciale sau profesionale;

2.5. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII (CONTRACT) – orice contract încheiat între furnizor și beneficiar în cadrul unui sistem de prestare de servicii organizat, cu sau fără prezența fizică simultană a acestora, cu posibilitatea utilizării exclusive a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

2.6. COMUNICARE COMERCIALĂ – orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate; nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informațiile permițând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresă de poștă electronică, comunicările legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terț independent față de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit;

2.7. CLIENT/UTILIZATOR/BENEFICIAR – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau orice persoana juridică sau entitate juridică.

2.8. NEWSLETTER/ALERTĂ – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS), asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate într-o anumită perioadă;

2.9. WEBSITE/SITE – reprezintă site-ul ce se află la adresa www.mwarchitecture.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informații privind serviciile oferite de către societatea noastră;

2.10. SERVICII – orice serviciu care urmează a fi prestat de către furnizor beneficiarului și sunt reprezentate prin activitati de proiectare, design si consultanta de specialitate;

2.11. FURNIZOR – Mladin Workshop for Architecture S.R.L., cu sediul în loc. Aleșd, str. Șoimului, bloc C3, ap. 5, jud. Bihor, punct de lucru în loc. Cluj-Napoca, str. Iosif Vulcan, nr. 40, jud. Cluj, având număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J05/900/2017, identificată cu CIF RO 37433348, telefon de contact +40752609760, e-mail: office@mwarchitecture.ro.

 

SECȚIUNEA III. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 3.1. Proprietatea intelectuală cuprinde în mare parte, drepturile legale care rezultă din activitatea intelectuală în domeniile industriale, ştiinţifice, literare şi artistice. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, respectiv elemente de grafică web, logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a societății Mladin Workshop for Architecture S.R.L. și a furnizorilor autorizați.

3.2. Toate programele software utilizate în acest Site, prezentele T&C și între Conținutul sunt protejate de legile privind dreptul de autor, nefiind permisă reproducerea, modificarea, republicarea, transmiterea fără consimțământul prealabil scris al reprezentantului societății Mladin Workshop for Architecture S.R.L.

3.3. Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție prin intermediul www.mwarchitecture.ro de către furnizor sau contractorii acestuia, precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea furnizorului sau a furnizorilor/partenerilor săi contractuali. Utilizatorul/beneficiarul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus, gratuit, dar numai pentru informarea sa personală și exclusiv pentru utilizarea corectă a www.mwarchitecture.ro, respectiv numai în cazul în care această utilizare nu intra în conflict cu prevederile prezentului document.

3.4. Utilizatorului/beneficiarului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, folosirea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Mladin Workshop for Architecture S.R.L., includerea oricărui conținut în afara site-ului www.mwarchitecture.ro, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Mladin Workshop for Architecture S.R.L. asupra conținutului, precum și instigarea sau participarea la transferul, vânzarea, distribuția sau orice altă asemenea acțiune sau inacțiune a unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres, prealabil și scris al reprezentantului legal al societății noastre. Faptul că dvs. postați comentarii pe Site sau pe rețelele de socializare ale noastre nu vă conferă niciun drept, titlu asupra Site-ului sau în legătură cu acesta.

3.5. Societatea noastră îi poate oferi utilizatorului/beneficiarului la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord scris și prealabil, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al platformei  www.mwarchitecture.ro. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul bine definit, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi, fără a putea utiliza alte Conținuturi ale platformei  www.mwarchitecture.ro

3.6. Utilizarea pe  www.mwarchitecture.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru societatea respectivă. Societatea nu își asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Conținutului platformei  www.mwarchitecture.ro.

3.7. În cazul în care utilizator/beneficiarul are acces prin orice mijloc la Conținut, aceste date se află sub incidența prezentelor T&C, dacă acesta nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Mladin Workshop for Architecture S.R.L. și utilizator/beneficiar și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea societății noastre cu referire la acel conținut.

3.8. În cazul în societatea noastră își dă acordul de utilizare de către utilizator/beneficiarul a unui anumit conținut, la care utilizatorul/beneficiarul are sau obține acces, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există.

3.9. Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către Mladin Workshop for Architecture S.R.L. cu un utilizator/beneficiar nu reprezintă un angajament contractual pentru respectivul utilizator/beneficiar care obține acces la Conținut sau la anumite secțiuni ale Site-ului, în sensul în care societatea noastră are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment Site-ul sau oricare dintre secțiunile acestuia, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.10. Niciun Conținut transmis către utilizator/beneficiar, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Mladin Workshop for Architecture S.R.L. sau a unui reprezentant al societății.

3.11. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele T&C sau de acordul de utilizare care îl însoțește (dacă există). Încălcarea prezentei secțiuni conferă dreptul societății noastre de a întreprinde măsurile legale care se impun împotriva utilizării nepermise a Conținutului Site-ului, în vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse societății.

3.12. Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică mutatis mutandis și în ceea ce privește întreg conținutul conturilor de Facebook și Instagram ale societății noastre.

3.13. www.mwarchitecture.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Site-ului, în orice moment. www.mwarchitecture.ro își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunț prealabil. Utilizatorii nu vor modifica nicio parte din acest Site, în afară de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a Site-ului cu scopul în care a fost creat. Astfel, în zonele din Website care permit adăugarea conținutului de către utilizatori, respectiv zona de contact, aceștia vor introduce pe site doar conținut legal și moral, iar deținătorul își rezervă dreptul de a modera/cenzura comentariile.

3.14. Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală, vă rugăm să ne contactați, în scris, la adresa de email: office@mwarchitecture.ro.

 

SECȚIUNEA IV. COMUNICĂRI COMERCIALE – NEWSLETTER

4.1. În momentul în care Utilizatorul își creează un Cont pe site sau va accesa serviciile sau produsele noastre prin intermediul site-ului, vom solicita exprimarea consimțământului prealabil cu privire la primirea de newsletter și/sau alerte din partea noastră, transmise prin poșta electronică (e-mail, SMS) și/sau apel telefonic. Nu va fi inclus în newsletter și/sau în alertele transmise Utilizator, niciun alt fel de material publicitar care să facă referire la vreun terț care nu este partener.

4.2. Datele preluate de la Utilizator, în scopul expedierii newsletter-lor și/sau alertelor, pot fi folosite în limitele politicii de confidențialitate și a acordului prealabil exprimat de către Utilizator.

4.3. Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat după cum urmează:

  • prin folosirea legăturii special destinate din cadrul Conținutului oricăror newsletter și/sau alerte primite;
  • prin contactarea la numărul de telefon +40752609760.

Renunțarea la primirea de newsletter și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul acordat în general pentru prevederile prezentelor T&C.

4.4. Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înțelesul legislației incidente, mesajele primite de către utilizator/beneficiar de la furnizor, prin SMS sau poștă electronică, referitoare la statusul relației dintre furnizor şi utilizator/beneficiar (ex: confirmare efectuare programare, notificarea prestării serviciilor, comunicare incidente de securitate etc.).

4.5. Societatea noastră își rezervă dreptul de a selecționa utilizatorul/beneficiarul care și-a exprimat anterior acordul de a primi newsletter și/sau alerte, cât și dreptul de a elimina justificat din baza sa de date orice utilizator/beneficiar. În acest caz, utilizatorul/beneficiarul ni se poate adresa pentru a primi justificările necesare în legătură cu orice decizie și/sau acțiune întreprinsă în sensul prezentului articol sau va primi o informare cu privire la măsurile întreprinse și motivația acestora.

 

SECȚIUNEA V. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

5.1. Mladin Workshop for Architecture S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentele T&C și în Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

5.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de folosire sau de dezvăluire către terțe părți, nu va fi făcută de utilizator/beneficiar cu privire la Contract, fără consimțământul prealabil și scris al furnizorului.

5.3. Pentru vizualizarea Politicii de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal accesați prezentul link:  https://www.mwarchitecture.ro/politica-de-confidentialitate/

 

SECȚIUNEA VI. OFERTĂ SERVICII

 6.1. Oferta de servicii înseamnă o paletă de servicii selecționate, de specialitate expuse într-un portofoliu disponibil pe Site. Aceasta nu este o ofertă prin care se încheie un contract, așa cum este definită la art. 1188 alin. (1) din Codul Civil. Această ofertă este doar cu titlu informativ, iar furnizorul nu are obligația de a încheia un Contract de prestării servicii cu privire la serviciile respective.

6.2. Furnizorul ia toate măsurile pentru ca informațiile publicate pe Website, inclusiv descrierea Produselor și a Serviciilor, precum și preţurile listate (dacă este cazul), să fie întotdeauna corecte şi complete. În situația în care există greșeli sau erori, vom încerca să le înlăturăm în cel mai scurt timp posibil.

6.3. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Site, pe pagina de Instagram sau de Facebook a societății (imagini statice/bannere de campanie/imagini dinamice/prezentări multimedia) nu reprezintă o obligație contractuală din partea noastră, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

6.4. În descrierea produselor și/sau serviciilor, ne rezervăm dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii/etc.) care pot să nu fie incluse în costurile serviciilor pe care compania noastră le prestează.

6.5. Societatea noastră își rezervă dreptul de a ajusta în mod liber și cu respectarea prevederilor legale, preţurile şi ofertele speciale practicate.

6.6. Furnizorul își rezervă dreptul de efectua orice modificări ale Conținutului site-ului, inclusiv prețurile. Ofertele (inclusiv reducerile, vânzările promoționale și pliantele promoționale) sunt aplicabile în limita menționată sau pentru o anumită perioadă de timp.

6.7. Preturile vor fi afișate în moneda națională (LEU), la fel și reducerile de preț, iar moneda de referință pentru calculul, plata și facturarea serviciilor contractate, va fi tot moneda națională (LEU).

6.8. Toate prețurile bunurilor și serviciilor sunt stipulate cu TVA inclus, cu excepția mențiunilor exprese că prețurile nu includ TVA.

6.9. Facturarea serviciilor prestate se face exclusiv în RON, folosind informațiile furnizate de utilizator. Mladin Workshop for Architecture S.R.L. nu răspunde de corectitudinea informațiilor puse la dispoziție de beneficiar pentru facturare. Facturile se emit astfel: pentru plățile efectuate anterior primirii produselor și/sau a serviciilor se emite factură de avans, iar pentru plățile efectuate la momentul primirii produselor se emite factura finală. Pentru corecții (anulari, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în raportările fiscale.

 

SECȚIUNEA VII. CAMPANIILE PROMOȚIONALE

7.1. Mladin Workshop for Architecture S.R.L. poate  oferi diverse tipuri de reduceri, cupoane sau vouchere, utilizarea acestora fiind supusă anumitor reguli, comunicate de furnizor sub formă de regulament pe platforma www.mwarchitecture.ro.

7.2. Promoțiile desfășurate pe site-ul www.mwarchitecture.ro nu se cumulează între ele. Se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale, etc), cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție.

7.3. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții.

7.4. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective adus la cunoștința participanților prin intermediul site-ul sau pe pagina oficială Facebook sau Instagram și la sediul social al Societății, dacă există o cerere în acest sens.

7.5. Mladin Workshop for Architecture S.R.L.  stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi, regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează pe www.mwarchitecture.ro, acestea fiind publicate pe Site sau pe rețelele de socializare. Promoțiile sunt aplicate comenzilor care respectă integral regulile afișate pe Site, în perioada de valabilitate și în limitele impuse prin regulament. www.mwarchitecture.ro poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

7.6. În Campania Promoțională nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Campaniile Promoționale care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului vor fi menționate și se aplică pentru fiecare livrare.

 

Subsecțiunea VII.I. Codurile promoționale

7.7. Mladin Workshop for Architecture S.R.L. poate oferi coduri promoționale prin organizarea unor promoții valabile exclusiv pentru o anumită secțiune de servicii ce va fi comunicată prin e-mailul de transmitere a codului sau în regulamentul campaniei promoționale, cu excepția cazului în care este specificat altfel.

7.8. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării comenzii, neputând fi folosite pentru a reduce valoarea comenzii după ce aceasta a fost plasată. Codurile promoționale se aplică serviciilor și produselor expres indicate.

7.9. Într-o comandă poate fi folosit un singur cod promoțional, nefiind permisă utilizarea mai multor coduri în aceeași comandă.

7.10. În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, utilizatorul/beneficiarul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv, exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa office@mwarchitecture.ro, în care să precizeze detaliile comenzii solicitate de furnizor pentru reactivarea codului, asta urmând a reactiva codul pe o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice.

 

Subsecțiunea VII.II. Vouchere/Cupoane/Coduri promoționale

7.11. Voucherul este un document electronic constând într-un cod sau cupon promoțional, de o anumită valoare, specificată în codul sau cuponul promoțional și utilizat în vederea acționării unui serviciu sau a unui produs la un preț diminuat cu valoarea voucherului respectiv.

7.12. Orice serviciu sau produs cadou, indiferent de promoție, va avea o valoare minimă, iar utilizatorul/beneficiarul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție, după caz.

7.13. Voucherele nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani.

7.14. Orice Campanie Promoțională la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizică sau persoană juridică, identificată ca și utilizator/beneficiar şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp.

7.15. Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.

7.16. Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia, ca reducere la comanda efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o comandă deja plasată.

7.17. În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher conține mai multe servicii sau produse este anulată, discount-ul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte servicii sau produse rămase în comandă, dacă valoarea comenzii nu respectă condițiile Campaniei Promoționale. Nu se va restitui valoarea alocată din voucher pentru serviciile sau produsele anulate, ce fac parte dintr-o comandă cu servicii sau produse multiple.

 

Subsecțiunea VII.III.  ”HAPPY HOUR” – ora fericită

7.18. Mladin Workshop for Architecture S.R.L. poate organiza o promoție de tip ”Happy Hour” pentru anumite produse semnalizate corespunzător pe Site, fiind prevăzute în anumite intervale orare. Aceste promoții și regulamentele lor se vor anunța pe site-ul  www.mwarchitecture.ro și/sau pe pagina oficială Facebook sau Instagram.

7.19. Promoția este valabilă pentru comenzile plasate pe durata desfășurării promoției și în limita disponibilității.

 

Subsecțiunea VII.IV.  Întreruperea sau retragerea campaniei promoționale

7.20. Mladin Workshop for Architecture S.R.L., în calitate de organizator, își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a retrage Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a utilizatorului prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma www.mwarchitecture.ro și/sau pe rețelele de socializare).

7.21. De asemenea, Societatea își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul Campaniei Promoționale respective, în perioada desfășurării acesteia, din motive întemeiate (cum ar fi defecțiuni tehnice apărute în sistem sau defecțiuni de natură software/hardware), dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

 

SECȚIUNEA VIII.  FRAUDA

8.1. Furnizorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care beneficiarul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către furnizor a oricărei din obligațiile sale, în realizarea obligațiilor contractuale, și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare și, în special, pentru pierderea acestora.

8.2. Furnizorul declină orice responsabilitate, în situația în care utilizatorul/beneficiarul este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde ca este reprezentant al furnizorului sau ca reprezintă interesele furnizorului. Despre acest lucru va fi informat furnizorul, folosind datele de contact din prezentele T&C.

8.3. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor www.mwarchitecture.ro, alterarea conținutului platformei www.mwarchitecture.ro, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc platforma www.mwarchitecture.ro, deturnarea conținutului serviciilor, etc.) vor fi pedepsite conform prevederilor legale in vigoare.

 

SECȚIUNEA IX. EXONERAREA DE RESPONSABILITATE

9.1. Furnizorul nu poate fi ținut responsabil în niciun fel în fața vreunui utilizator/beneficiar care utilizează Site-ul, altfel decât în limita articolelor ce constituie T&C.

9.2. Prin contractarea serviciilor prestate de furnizor sau prin simpla vizionare a Site-ului, utilizatorul/beneficiarul acceptă în mod expres și fără echivoc T&C Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data încheierii contractului.

9.3. Furnizorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic T&C Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil utilizatorilor/beneficiarilor de la momentul afișării pe Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui document.

9.4. În cazul în care un utilizator/beneficiar consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către furnizor violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii furnizorul, conform detaliilor de contact, astfel încât aceasta din urmă să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

9.5. Furnizorul nu garantează utilizatorului accesul neîntrerupt la Site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral Conținutul. De asemenea, utilizatorul nu poate reproduce parțial sau integral, să copieze sau să transfere vreunui terț orice Conținut asupra căruia are sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al furnizorului.

9.6. Furnizorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Site-uri la care se ajunge prin legături, indiferent de natura acestora. Pentru respectivele Site-uri, răspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

9.7. Furnizorul nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte cu privire la faptul că site-ul sau experiența utilizatorului pe Site va corespunde cerințelor acestuia. De asemenea, nu putem garanta faptul că nu vor exista întreruperi, că va funcționa sigur și fără niciun fel de eroare.

9.8. În limita prevederilor T&C, operatorii, administratorii și/sau proprietarii Site-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la servicii, oferte speciale, promoții, promovări sau oricare alt tip de relații care pot apărea între Client și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Site-ului.

9.9. Materialele de promovare utilizate pentru prezentarea campaniilor promoționale pe Site și/sau pe pagina de Facebook și/sau pe pagina de Instagram, au caracter exclusiv de promovare a brandurilor, fără ca utilizarea lor a fi interpretată ca o obligație asumată de furnizor de a presta serviciile respective sau a procura bunurile în cauză.

 

SECȚIUNEA X. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

10.1. Furnizorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru serviciile aferente îndeplinirii obligațiilor contractuale, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia.

 

SECȚIUNEA XI. FORȚA MAJORĂ

11.1. Niciuna din părţile Contractului nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

11.2. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

11.3. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

11.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie.

11.5. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 30 zile, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligaţiile până la această dată.

 

SECȚIUNEA XII. LITIGII

12.1. Litigiile care se vor naşte din încheierea contractului de presătrii servicii sau în legătură cu acel contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

12.2. Dacă soluționarea amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi deferit insțantelor competente din Cluj-Napoca, în conformitate cu legile române în vigoare.

 

SECȚIUNEA XIII. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Limba de comunicare dintre furnizor și beneficiar și limba Contractului de prestări servicii este limba română. Toate Contractele de prestări servicii încheiate sunt arhivate electronic de către furnizor și nu sunt disponibile terților.

13.2. În cazul în care orice prevedere a T&C devine, din orice motiv, nulă sau inaplicabilă, restul T&C vor rămâne neafectate.

13.3. Furnizorul poate schimba sau modifica T&C, forma modificată intrând în vigoare de la data publicării lor. Drepturile și obligațiile anterioare atât ale furnizorului, cât și ale beneficiarului vor rămâne neafectate.

13.4. În cazul introducerii unui element internațional în tranzacția bazată pe Contractul de prestări servicii, părțile contractante convin ca relația dintre ele să fie guvernată de legislația română. Drepturile consumatorului care derivă din legislația aplicabilă în general vor rămâne aceleași.

13.5. Furnizorul nu va fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere, rănire sau pagubă materială, directă sau indirectă, cauzată de orice defect al serviciilor sau a bunurilor livrate, decât în situația în care pierderea, rănirea sau paguba materială respectivă derivă din neglijența, omisiunea sau intenția acestuia.