Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Regulamentul (UE) 2016/679 privind unificarea legislației statelor membre UE cu privire la protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (în continuare „Regulament” sau „Regulamentul”) a intrat în vigoare pe 24 mai 2016 și se aplică direct în statele membre din Uniunea Europeană, începând cu 25 mai 2018.

Aceasta a fost transpus în legislația română prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Acest act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 651 din data de 26 iulie 2018.

Societatea noastră Mladin Workshop for Architecture S.R.L. (în continuare „societate”), în calitate de operator de date cu caracter personale, cu sediul în loc. Aleșd, str. Șoimului, bloc C3, ap. 5, jud. Bihor, punct de lucru în loc. Cluj-Napoca, str. Iosif Vulcan, nr. 40, jud. Cluj, având număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J05/900/2017, identificată cu CIF RO 37433348, telefon de contact +40752609760, e-mail: office@mwarchitecture.ro aplică măsurile Regulamentului care cuprinde dispoziții referitoare la responsabilități sporite în privința securității datelor și un nivel ridicat de transparență.

Site-ul office@mwarchitecture.ro (în continuare „site” sau „site-ul” sau „pagină web”) reprezintă platforma online sub care comunică societatea Mladin Workshop for Architecture S.R.L., cu datele de identificare mai sus prezentate. Datele cu caracter personal vor fi stocate în conformitate cu Regulamentul, doar atunci când dvs. ne acordați dreptul de a le prelucra. Deoarece acordul în vederea utilizării datelor dvs. în scopurile mai jos menționate poate include și transmiterea acestora către partenerii noștri, datele colectate pot fi redirecționate și către acești terți.

În rândurile subsecvente vă informăm despre categoriile datelor dvs. cu caracter personal, modul și scopul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când accesați site-ul pentru a-l viziona.

Prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor poate fi modificată sau actualizată oricând de către Mladin Workshop for Architecture S.R.L. în cazul în care intervin actualizări legislative în domeniu sau atunci când considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele dvs. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de confidențialitate privind prelucrarea datelor personale și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

Aveți dreptul de a solicita oricând ștergerea datelor personale din baza noastră de date pe următoarele canale: pe e-mail la adresa office@mwarchitecture.ro sau prin poșta ori curier la sediul societății din loc. Aleșd, str. Șoimului, bloc C3, ap. 5, jud. Bihor, Romania. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor care au avut loc înainte de comunicarea retragerii acestuia.

 

SECȚIUNEA I. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE JUDICICE ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SUBSECȚIUNEA 1. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Colectarea datelor se realizează pentru prelucrarea în scopuri asociate produselor și serviciilor oferite de societatea noastră. Cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la: onorarea solicitărilor de contact plasate pe site, îmbunătățirea experiențelor utilizatorilor pe site-ul nostru, oferirea de asistență și suport atunci când utilizați site-ul, campanii promoționale.

Societatea noastră colectează date cu caracter personal, ale clienților persoane fizice, în următoarele scopuri:

 • îndeplinirea obligațiilor contractuale și îndeplinirea obiectului acestuia, respectiv facturarea serviciilor oferite. Aceasta prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, pe un interes public major sau, după caz, pe consimțământul clientului dacă și-a manifestat opțiunea și și-a dat acceptul în acest sens. Prelucram aceste date doar pentru îndeplinirea scopurilor rezultate din contractul de prestare servicii de proiectare pe care îl încheiem cu clienții (de exemplu, obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor menționate în certificatul de urbanism, a autorizației de construire etc.), inclusiv realizarea unor activități (cum ar fi, de pildă, redactarea, semnarea, înaintarea de adrese, cereri, solicitări sau alte asemenea) în relația cu instituții și autorități publice, organizații, persoane fizice și juridice, sau orice altă entitate, în vederea realizării obligațiilor contractuale asumate față de client.
 • nume complet, numărul de telefon și adresa de e-mail le folosim pentru comunicarea cu clienții noștri sau cu instituții și autorități publice, organizații, persoane fizice și juridice, sau orice altă entitate implicate în onorarea obligațiilor asumate prin contract.
 • îmbunătățirea serviciilor noastre, gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
 • promovarea serviciilor și a promoțiilor, prin comunicări de tip newsletter, campanii de SMS, monitorizarea comportamentului dvs. de vizitator, informarea cu privire la noi oferte, campanii promoționale, reduceri etc.;
 • pentru apărarea intereselor noastre legitime, putând exista situații în care vom folosi sau transmite datele dvs. cu caracter personal pentru prevenirea acțiunilor de fraudă, pentru securizarea acțiunilor de tranzacționare și prelucrare plăți etc.;
 • respectarea obligațiilor noastre legale impuse de legislația fiscală și contabilă, precum și de legislația privitoare la protecția împotriva fraudei, spălării banilor și terorismului;
 • orice alt scop specific pentru care v-ați exprimat expres consimțământul.

În acest context sunt utilizate și cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere-text salvate pe computerul vizitatorului paginii web, permițând astfel recunoașterea unui utilizator anonim.

Pe această pagină web sunt folosite cookie-uri pentru a putea realiza un protocol mai exact al accesărilor paginii web.

Aveți în orice moment posibilitatea de a dezactiva cookie-urile acestei pagini web. Vă rugăm să aveți în vedere că dezactivarea cookie-urilor restrânge funcționalitatea paginii web.

SUBSECȚIUNEA 2. TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Temeiul general al prelucrărilor de date cu caracter personal este încheierea și executarea unui contract între societatea noastră și dvs., însă în unele cazuri, temeiul poate fi și o obligație legală pe care o avem sau interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

Acțiunile de publicitate, promovare, marketing și alte asemenea au la bază interesul legitim al societății de a înțelege nevoile și așteptările clienților de la produsele și serviciile noastre. Pentru comunicările de tip SMS sau în cazul transmiterii de informări privind ofertele – Newsletter, ne întemeiem prelucrarea pe consimțământul prealabil exprimat de dvs. În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție/ restrângere a prelucrării prin dezabonarea de la Newsletter.

Atunci când temeiul prelucrării este o obligație legală, în general ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale, cum ar fi obligațiile prevăzute de legislația fiscală și/sau contabilă, inclusiv cu privire la obligațiile de arhivare, precum și de legislația privitoare la protecția împotriva fraudei, spălării banilor și terorismului.

În cazul în care vom solicita date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dvs. este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională, sens în care dvs. nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dvs. în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

 

SECȚIUNEA II. PRINCIPIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. sunt prelucrate cu respectarea principiilor egalității, echității și transparenței, fiind colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, astfel cum au fost menționate anterior. De asemenea, datele personale nu sunt procesate sau prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Respectăm principiul reducerii la minimul a datelor personale, acestea fiind adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar, în raport cu scopurile prelucrării.

Datele prelucrate sunt exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate.

Acestea vor fi păstrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost prelucrate, durată care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane), toate datele fiind stocate în siguranță.

Activitățile comerciale realizate de către societatea noastră sunt necesare pentru executarea contractelor la care dvs. sunteți parte sau pentru inițierea demersurilor în vederea încheierii unui contract, la solicitarea expresă a clientului. De asemenea, activitățile de prelucrare sunt realizate de societate în scopul interesului comercial al acesteia, respectiv acela de a aduce la îndeplinire obiectul contractului, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie.

Activitățile de marketing desfășurate (promoții și campanii de prezentare a serviciilor, activități de profilare în scop de marketing), indiferent de mijloacele de realizare a acestora, sunt aduse la îndeplinire de către societate exclusiv prin obținerea consimțământului prealabil al clientului.

În cazul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în temeiul consimțământului acordat, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dvs., cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva existenței unei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 

SECȚIUNEA III. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL VIZATE

SUBSECȚIUNEA 1. PRIN ACCESAREA SITE-ULUI NOSTRU POT FI PROCESATE, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, URMĂTOARELE DATE

 • Nume și prenume;
 • Informații de contact, inclusiv adresa de e-mail, numărul de telefon, număr de fax;
 • Adresa IP a computerului de la care se face accesarea;
 • Data și ora, locul (dacă este activată geo-localizarea) accesării sau solicitării;
 • Denumirea paginii accesate/fișierului accesat;
 • Browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului;
 • Sistemul de operare folosit de către utilizator;
 • Geo-localizarea generală a dispozitivului de pe care navigați;
 • Alte informații relevante pentru cercetări de piață sau oferte speciale (gradul de utilizare a site-ului, interese și preferințe legate de servicii, ș.a.m.d.);

Nu sunteți obligați să ne furnizați aceste date personale, acestea nefiind o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a efectua o programare, respectiv pentru a încheia un contract. Nefurnizarea acestor date personale nu va avea consecințe negative asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate până la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs., în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) din Regulament.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dvs. (de exemplu, informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), în afara opiniilor exprimate la secțiunea „Mesaj/Message”, idei pe care dvs. le expuneți în mod voluntar. În cazul în care ne furnizați în mod voluntar alte date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dvs. cu website-ul nostru sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre, dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe website-ul nostru, la cererea dvs. expresă, numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

Dacă optați pentru înregistrarea pe site prin una din platformele Facebook sau Google, veți fi direcționați către o pagină administrată de Facebook

Inc / Google LLC, unde acești operatori vă vor informa, la rândul lor, cu privire protecția datelor dvs.

SUBSECȚIUNEA 2. MODUL DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dvs., astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Prin intermediul site-ului, obținem datele pe care ni le furnizați direct, prin utilizarea site-ului și prin completarea formularului de contact cu câmpuri predefinite disponibile, astfel:

 • Nume și prenume;
 • Informații de contact, inclusiv adresa de e-mail, numărul de telefon, număr de fax;
 • Adresa IP a computerului de la care se face accesarea Crearea contului de client și logarea în contul de client;
 • Formular înscriere Newsletter;
 • Asistență și suport clienți;
 • Campanii promoționale, concursuri, promoții sau tombole.

Datele pe care le colectăm automat sunt necesare pentru conformarea cu obligațiile legale specifice impuse de prevederile legale în materie de fiscală și contabilă, audit și raportări, apărarea drepturilor în justiție, arhivare, proceduri și investigații ale autorităților și/sau ale organelor judiciare.

 

SECȚIUNEA IV. DESTINAȚIA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Pentru a va oferi servicii cât mai competitive și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime, este posibil să transmitem o parte a datelor dvs. personale către instituții și autorități publice, societăți furnizoare de utilități, organe judiciare, birouri notariale, experți sau consultanți externi, împuterniciți cu care am externalizat furnizarea anumitor servicii și către alte categorii de destinatari, asigurându-ne însă întotdeauna ca sunt instituite garanții adecvate pentru protejarea datelor dvs. personale.

Datele cu caracter personal pot fi transmise către furnizorii noștri pentru executarea contractelor pe care le încheiem cu dvs., societatea noastră impunând acestora obligația de a institui măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a prelucra și proteja datele cu caracter personal. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către societate, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

Mai exact, transmitem unele date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea funcțiilor și serviciilor necesare operării activităților societății noastre, cum ar fi:

 • partenerii contractuali ai operatorului și alte companii din același grup cu operatorul;
 • mitrica@gmail.com pentru suport tehnic și mentenanța website-lui;
 • office@mwarchitecture.ro pentru trimiterea de Newsletter și campanii de SMS;
 • billing@romarg.com pentru serviciile de hosting și backup destinate găzduirii site-ului;
 • Google;
 • Facebook, Instagram;
 • instituțiile și autoritățile publice, societăți furnizoare de utilități, organe judiciare, birouri notariale, experți sau consultanți externi numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justiție;
 • furnizori de servicii IT;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață.

SECȚIUNEA V. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Astfel, vom stoca datele dvs. cu caracter personal în funcție de următoarele criterii și de categoriile de date personale afectate:

 • cât timp suntem obligații de dispozițiile legale incidente;
 • pe durata încheierii și executării unui contract, și pe o perioada de 3 ani după acest moment, sau, dacă este necesar, până la executarea tuturor drepturilor și obligațiilor decurgând din acesta;
 • conform Politicii de cookie disponibilă pe site-ul office@mwarchitecture.ro;
 • pe durata pentru care ne-ați dat consimțământul, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ.

Pentru Newsletter vom păstra datele dvs. cu caracter personal doar pe durata de viață a Newsletter-ului sau până când ne veți notifica că nu mai doriți să primiți Newsletter-ul. După această perioadă, datele dvs. personale vor fi distruse ireversibil.

Datele cu caracter personal care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană, asigurându-se un nivel de confidențialitate și securitate corespunzător.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție, cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 

SECȚIUNEA VI. SECURITATEA DATELOR

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor dvs., iar pentru a preveni accesul neautorizat sau sustragerea datelor avem implementate proceduri fizice, electronice și manageriale pentru a proteja și asigura informațiile culese online.

Bazele de date sunt stocate pe un server garantat, protejat de încercările de fraudare și se accesează cu ajutorul unei parole. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dvs. transmise pe website-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dvs. risc. După ce primim datele dvs., vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

 

SECȚIUNEA VII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lângă dreptul de revocare a consimțământului acordat, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor. Iată, pe scurt, care sunt drepturile pe care le aveți:

Dreptul de acces (art. 15 din Regulament), înseamnă că aveți dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale, perioada de stocare.

Pentru a vă exercita dreptul de acces, ne puteți trimite solicitarea prin e-mail la adresa  office@mwarchitecture.ro.

Dreptul la rectificarea datelor (art. 16 din Regulament) se referă la corectarea sau completarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Pentru a vă exercita dreptul de acces, ne puteți trimite solicitarea prin e-mail la adresa  office@mwarchitecture.ro.

 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat” – art. 17 din Regulament) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care devine incident unul dintre următoarele motive:

 • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dvs. de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Puteți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa office@mwarchitecture.ro.

 Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din Regulament) înseamnă că aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 • contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne va permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 • ridicați unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazată pe interesele noastre legitime, în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament) se referă la (i) dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 Dreptul la opoziție  (art. 21 din Regulament) vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Societatea noastră nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care există motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

 Dreptul de a adresa plângeri autorității competente de supraveghere a protecției datelor. De regulă, puteți contacta Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) din zona dvs. de reședință sau a locului de muncă/sediului companiei.

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil printr-o simplă transmitere a unei notificări/solicitări la sediul nostru din loc. Aleșd, str. Șoimului, bloc C3, ap. 5, jud. Bihor sau la adresa punctului de lucru în loc. Cluj-Napoca, str. Iosif Vulcan, nr. 40, jud. Cluj, respectiv prin e-mail la office@mwarchitecture.ro, ori telefonic +40752609760. Vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă!